ما با ارائه راه‌کارهای نوآورانه مالی پیمانکار را در جهت ساخت بهتر پروژه یاری خواهیم کرد.
قراردادهای ESPC و PPA زمینه را برای مدرن کردن تچهیزات بدون هزینه‌ی زیاد و از طریق صرفه‌جویی‌های صورت گرفته در هزینه‌های انرژی ممکن می‌سازد.