بحران قطع برق صنایع بزرگ و کوچک طبق گزارشات منتشر شده، قطع برق مشترکین خانگی...
قطعی برق کارخانه‌جات قطع برق در روزهای اخیر به یکی از مشکلات کارخانه‌داران بدل شده....