افزایش گرمایش جهانی، به صورت مستقیم و شدید بر سیستم اقلیمی اثر می‌گذارد. این تغییرات شامل افزایش تعدد و شدت جریان‌های گرم، امواج گرم دریایی، بارش‌های سهمگین، خشک‌سالی در برخی مناطق، افزایش گرداب‌های استوایی سهمگین به همراه کاهش یخ‌های قطبی، سطوح برفی و یخچال‌ها.